Regulamin konkursu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Podwiń rękawy i kontroluj swoje ciśnienie.
 2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 3. Organizatorem Konkursu jest Novamed Sp. z o. o. 91-203 Łódź, ul. Traktorowa 143 (dalej: „Organizator”).
 4. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 5. Konkurs odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

§2 SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Uczestnik – dowolna osoba pełnoletnia, która zgłosiła swoją chęć do udziału w konkursie poprzez rejestrację w aplikacji konkursowej na stronie internetowej http://www.podwincie-rekawy.pl/, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby uczestnictwa w konkursie i jego rozstrzygnięcie oraz wypełniła sondę i odpowiedziała na pytanie otwarte.
 2. Konkurs – konkurs, którego dotyczy niniejszy regulamin.
 3. Aplikacja konkursowa – aplikacja zamieszczona na stronie internetowej http://www.podwincie-rekawy.pl/ umożliwiająca wypełnienie sondy i wzięcie udziału w konkursie poprzez wpisanie odpowiedzi na pytanie otwarte.
 4. Zgłoszenie konkursowe – wypełnienie sondy zawierającej 15pytań testowych oraz pisemna odpowiedź na pytanie otwarte, której autorem jest Uczestnik konkursu oraz, która nie posiada wad prawnych.
 5. Jury –komisja konkursowa, powołana przez Organizatora.

§3 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostęp do aplikacji konkursowej mają wszystkie osoby, które wejdą na stronę internetową http://www.podwincie-rekawy.pl/.
 2. Uczestnikiem konkursu może być osoba, spełniająca następujące kryteria

– pełnoletnia osoba fizyczna,

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

– wyrazi zgodę na korzystaniezaplikacji konkursowej,

– wyrazi zgodę na podanie swoich danych osobowych oraz ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu,

– zapozna się z niniejszym regulaminem i zaakceptuje go poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w aplikacji konkursowej.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia konkursu i doręczenia nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia) oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.


§4 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia: 01.04.2016 r.
 2. Konkurs kończy się dnia 30.06.2016r. Informacje o konkursie, w tym o jego odwołaniu, będą ogłaszane na stronie http://www.podwincie-rekawy.pl/
 3. Konkurs odbywa się w ramach trzech cykli:
  01.04.2016r.- 30.04.2016r.;
  01.05.2016r. – 31.05.2016r.;
  01.06.2016 r. – 30.06.2016 r.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15. dnia kolejnego miesiąca po każdym zakończonym cyklu na stronie internetowej http://www.podwincie-rekawy.pl/.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 6. Zadaniem w konkursie jest:
  a) wypełnienie sondy zawierającej 15 pytań testowych,
  b) odpowiedź na pytanie otwarte: „Jaki powinien być Pana/Pani wymarzony ciśnieniomierz?”.
 7. Anonimowe odpowiedzi z wypełnionej przez Uczestnika sondy służyć będą Organizatorowi i jego partnerom do celów statystycznych.
 8. Jeżeli przygotowana przez Uczestnika odpowiedź na pytania otwarte stanowić będzie utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Uczestnik przystępując do konkursu zapewnia jednocześnie, że posiada do ww. odpowiedzi wyłączne autorskie prawa majątkowe oraz że nie narusza ona prawa osób trzecich.
 9. Uczestnik ma prawo do jednorazowego wzięcia udziału w konkursie.
 10. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację odpowiedzi na pytanie otwarte w całości lub fragmentach w formie postu na Portalu Organizatora, partnerów Organizatora oraz na ich profilach na portalu Facebook, w publicznym poście.
 11. Organizator nagrodzi po zakończeniu każdego z trzech cykli pięciu Uczestników nagrodami głównymi oraz przyzna do 100 wyróżnień w ramach całego konkursu zasługującym na to według Jury Uczestnikom.
 12. Nagrody otrzymają Uczestnicy, którzy wypełnią sondę oraz zdaniem Jury wykażą się największą kreatywnością w odpowiedzi na pytanie otwarte. Nagrody główne stanowić będą termometry bezdotykowe a nagrody pocieszenia zestawy gadżetów marki NOVAMA.
 13. Do zadań Jury należy w szczególności sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia warunki uczestnictwa w konkursie, wyłonienie zwycięzców konkursu i przyznanie nagród.
 14. Jury przy ocenie odpowiedzi na pytanie otwarte będzie brało pod uwagę zarówno formę, jak i treść a w szczególności kreatywność Uczestników.
 15. Konkurs nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora.

 

§5 NAGRODY W KONKURSIE

 1. Nagrodami w konkursie są:
 • termometry bezdotykowe Novama Free w ilości 15 sztuk (po 5 sztuk przyznawane w każdym z trzech cykli) o wartości 150 zł brutto każdy,
 • zestawy gadżetów przygotowane przez firmę Novama w ilości do 100 sztuk o wartości 77,50 zł brutto każdy.
 1. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na inną nagrodę.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany nagród w przypadku braku możliwości dostarczenia tych wymienionych w Regulaminie, na inne o tej samej wartości.
 3. Nagrody, których wartość nie przekracza kwoty 760,00 zł brutto ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami) są wolne od podatku dochodowego.

 

§6 ZASADY PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD

 1. Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę, o której mowa w § 5 ust. 1.
 2. Jury podejmie decyzję większością głosów. W przypadku, kiedy ilość głosów jest równa, decyduje głos przewodniczącego Jury, który został wybrany przez członków Jury spośród jej grona.
 3. Lista zwycięzców, w formie imion i pierwszych liter nazwisk, może zostać opublikowana na stronie internetowej Organizatora, jego partnerów i ich profilach na portalu Facebook.
 4. Informacje o fakcie zdobycia nagrody oraz warunki odbioru nagrody będą przekazywane zwycięzcom za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres podany w aplikacji konkursowej.
 5. W odpowiedzi na przesłany e-mail zwycięzca jest zobowiązany w ciągu 14 dni przesłać Organizatorowi dane adresowe do wysłania nagrody.
 6. Organizator w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych adresowych do wysłania nagrody doręczy Uczestnikowi nagrodę kurierem.
 7. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w konkursie.
 8. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy w sposób określony w ust. 5, zwycięzca traci prawo do nagrody.
 9. Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.

 

§7 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkie naruszenia regulaminu konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w konkursie.
 3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.

§8 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące konkursu mogą być składane elektronicznie na adres: konkurs@podwincie-rekawy.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora w formie mailowej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

§9 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie internetowej http://www.podwincie-rekawy.pl/.
 2. Organizator odpowiedzialny jest za przeprowadzenie konkursu i jego prawidłowy przebieg.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terytorium przeprowadzania konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu, jeśli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, na której był publikowany regulamin konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, jeśli liczba Uczestników konkursu będzie zbyt mała lub zdaniem Jury odpowiedzi nie będą zasługiwać na przyznanie nagród.

 

Wróć do konkursu